Wie zijn wij?

De Club: Wie zijn wij? | De Raad van Bestuur | De VZW | De Statuten

De Jeugdige Baanbrekers vzw bestaan reeds sinds 1924. Wat toen nog uitsluitend een turnkring was evolueerde tot een Gym & Dance club die al jaar en dag belang hecht aan de ontwikkeling van het sportieve talent van iedereen. Onze Gym & Dance show zorgt ieder jaar weer voor het sportieve hoogtepunt van ons seizoen. Een climax waarvoor niet alleen de leiding maar ook het bestuur en nog zoveel anderen de handen graag uit de mouwen steken.

IKGymGraag benadrukken wij ten opzichte van u (omdat wij uw vertrouwen graag waardig zijn) dat wij reeds voor de derde keer het IKGym kwaliteitslabel bekwamen. Dit label betekent dat wij op alle vlakken met betrekking tot de inrichting, organisatie, uitvoering, lesgevers en bestuurders beantwoorden aan de opgelegde eisen. Dit is voor ons een goede motivatie om nog meer inspanningen te leveren naar de toekomst toe. Wij wensen kwaliteit te bieden en dit kunnen wij u slechts garanderen door constant verder te evolueren.

Deze bekommernis om vooruitgang richten we ook tot onze leiding. Opleiding en vorming zijn een must voor elkeen begaan met de goede werking van een kring. Wij leveren dan ook inspanningen om ons team van leiding te motiveren om zoveel mogelijk vormen van bijscholing te volgen. Dit doen we door in de mate van het mogelijke tussen te komen in hun onkosten vermits dit alleen maar een win-win situatie is ten opzichte van de leden. Ook jonge leden die zich geroepen voelen om een lesgevende functie waar te nemen trachten wij bij te staan.

Onze missie en visie

Een mijlpaal in de geschiedenis van onze kring: op 13 augustus 1998 ondertekenen zes bestuursleden de nieuwe statuten waarbij onze kring omgevormd wordt tot een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
Deze tekst vindt u terug in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 19 november 1998.
Niettegenstaande onze gevorderde leeftijd (opgericht in het jaar 1924) blijft ons doel mits een aangepast taalgebruik:

De lichamelijke opvoeding, de lichaamsontwikkeling en de sportieve uitbouw van de vrije tijdsbesteding actief te verspreiden en op de meest humanitaire en sociaal democratische wijze te bevorderen.

De nieuwe wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder winstoogmerk heeft inhoudelijk enkele wijzigingen gebracht aan de statuten zonder evenwel een woord te veranderen aan het doel van onze kring. Wij streven deze doelstelling na in samenwerking met onze koepel Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw.

Op onze website www.jbz.be hebben wij onze doestellingen samengebald tot:

Een verhoogde levenskwaliteit door een gezonde fysieke conditie.
Danslessen en turnoefeningen aan een aangepast en leeftijdsgebonden ritme om het zelfvertrouwen op te bouwen en de gezondheid te onderhouden.

 

Hoe wensen wij dit te realiseren?

 

In de eerste plaats, dank zij de inzet van bestuursleden en leiding.

Vervolgens door gebruik te maken van de bestaande middelen zoals: de gemeentelijke sporthal en de turnzaal van de basisschool van het Koninklijk Atheneum te Zaventem. Bovendien investeren wij in voldoende en aangepast materiaal en werken we samen met de scholengemeenschappen en gemeentelijke diensten.

Ons doel is iedereen, en wij drukken op dit woord, die de tijd kan vinden om zich gedurende minimum een uur, binnen het kader van onze programmas, vrij te maken aan fysieke ontspanning te doen.

Aanpassingen, nieuwe disciplines, diversificatie zijn sleutelbegrippen geworden die ons toelaten niet alleen nieuwe leden aan te werven maar ook mee te evolueren met de gestadige mentaliteitsveranderingen in onze maatschappij.

Door bewust in te spelen op deze principes heeft onze kring zich uitgesproken voor een recreatief karakter omdat wij beseffen hiermede de meeste gegadigden te kunnen aantrekken. Door de lidgelden zo laag mogelijk te houden trachten we een zo groot mogelijk publiek aan te trekken. Door feestelijke gebeurtenissen (bv. Sinterklaas, Gymshow, e.a.) proberen wij de contacten met de ouders aan te halen.

Wie zijn deze gegadigden en wat kunnen zij van ons verwachten?
Zoals hiervoor reeds gezegd: jongens en meisjes, jong en oud, zonder onderscheid van ras of kleur.

Het bestuur en de leiding zijn er zich van bewust dat de opdracht nog niet is volbracht en nooit zal volbracht zijn.
Wij beseffen maar al te goed dat wij leven dankzij onze leden. Meegaan met de tijd is dan ook een vereiste.
Wanneer wij allen onze schouders er tegenaan zetten en positief blijven inzetten ligt er nog een mooie toekomst in het verschiet.

Ons Aanbod

Wat kunnen wij u aanbieden?

Hoe moet u het nu praktisch aan boord leggen om straks deel uit te gaan maken van onze kring? Het spreekt voor zich dat u eerst een keuze moet gaan maken uit ons aanbod naargelang uw belangstelling. U moet hierbij wel rekening houden met de leeftijd die wij aan de groepen verbinden.

Opgelet!

  • Ons gymseizoen begint steeds op de eerste werkdag van september en eindigt op in juni van het jaar daarop (de exacte einddatum verschilt van seizoen tot seizoen). Inschrijven kan op elk moment. In de loop van het seizoen wordt er geen les gegeven tijdens schoolvakanties en feestdagen. Bij sluiting van de sporthal of in geval van uitzonderlijke activiteiten in de sporthal vallen de lessen weg. Afwijkende regelingen zullen gemeld worden aan de leden.
  • De lessen vinden plaats in de sporthal van Zaventem (Steenokkerzeelstraat 58-60). De uitbreiding van ons lessenpakket heeft ons reeds genoodzaakt uit te wijken naar de turnzaal van de basisschool van het Koninklijk Atheneum te Zaventem maar dit doet evenwel geen afbreuk aan de kwaliteit. 
  • Kleuters moeten minstens 3 jaar oud zijn bij de inschrijving, of in de periode september-december nog 3 jaar worden. Ze moeten met andere woorden in de eerste kleuterklas zitten om te kunnen starten.

U wenst lid te worden

a) Het inschrijvingsformulier

Dit kan online met het inschrijvingsformulier met de online versie. Wij vragen u het lidgeld zo spoeding mogelijk te betalen. Alle inlichtingen die wij u vragen zijn noodzakelijk om ons in regel te stellen met de de GymFed waarbij wij zijn aangesloten. De aangeslotene kan daarenboven slechts verzekerd worden wanneer alle gegevens correct en volledig zijn. Eens wij over uw lidgeld beschikken zal u vijf werkdagen later ook verzekerd zijn.

Door uw inschrijving te voltooien verklaart u zich akkoord met onze richtlijnen, dit om de kwaliteit van onze lessen te kunnen garanderen.

b) Het lidgeld

Het lidgeld waarin begrepen het deelnamegeld, de bijdrage aan de federatie en de verzekeringspremie wordt per seizoen berekend.

Vermits inschrijven het ganse jaar door kan, heeft de kring besloten het lidgeld te moeten verminderen naargelang de datum van inschrijving. Ieder lid kan zich laten inschrijven voor een of meerdere lessen voor zover de betreffende lesuren het toelaten.
Om leden aan te moedigen deel te nemen aan meerdere lessen moet voor het tweede of derde uur een lager lidgeld betaald worden.

Niet vergeten de naam van het lid en de groep(en) in de mededelingszone van het overschrijvingsformulier te noteren.

Meer informatie over de prijzen

Enkele richtlijnen

Om het verloop van ons sportseizoen zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen vragen wij om uw aandacht in verband met volgende puntjes:

a) Welke kledij wordt er gedragen tijdens de lessen?

Iedereen betreedt de zaal met aangepaste turn- of sportkledij. In principe behelst dit een T-shirt van de kring, een short en aangepast sportschoeisel. Deze zaken worden aangekocht door het lid. Het T-shirt met het logo van de club kan bij ons worden aangekocht.

Teneinde enige diversiteit te brengen in de kledij en ook om de groepen enigszins van elkaar te onderscheiden bieden wij U het volgende aan:

  • T-shirt voor kleuters wit €10,00
  • T-shirt voor gymnasten zwart €10,00

b) Het gebruik van de kleedkamers en de toegang tot de zaal

Om een en ander vlot te laten verlopen en om zowel de lesvolgers als de lesgevers niet te beinvloeden (bewust of onbewust) tijdens de lessen, vragen wij met aandrang dat ouders en/of toeschouwers de zaal niet te betreden. Om voor de hand liggende redenen vragen wij de leden geen waardevolle zaken in de kleedkamers achter te laten.

Er zijn verschillende kleedkamers ter onzer beschikking. Voor de praktisch regeling (wie gaat waar), kan u terecht op de infoborden aan de ingang.

De kleuters worden voor aanvang van het sportuurtje in de inkomhal verwacht. Zij worden daar ook weer opgehaald.

c) Wat bij een ongeval ?

Indien je gekwetst geraakt tijdens de les dien je hiervan steeds je lesgever op de hoogte brengen. Hierna, kan na overleg met lesgever, betrokkene en een lid van de raad van bestuur, de nodige papieren worden opgemaakt en meegegeven worden.

OVERIGE NUTTIGE INFORMATIE

JBZ - De Jeugdige Baanbrekers
Els Moens - Voorzitter
Konrad Adenauerwijk 29 1932 Sint-Stevens-Woluwe
0498/06.34.00
E-mail: [email protected]
Website: http://www.jbz.be

Onze federatie www.gymfed.be
Gymnastiek Federatie
Vlaanderen vzw
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Tel.: 09/243 12 00