De Statuten

De Club: Wie zijn wij? | De Raad van Bestuur | De VZW | De Statuten

Hieronder kan u de gecoordonneerde statuten vinden zoals ze in Januari 2004 werden opgemaakt.

Electronische versies:

De bijlage in het Staatsblad van 6 augustus 2004

De originele tekst in PDF docs

Gecoördineerde tekst:

Ten jare negentienhonderd acht en negentig, de dertiende augustus, werd de vereniging zonder winstoogmerk opgericht te Zaventem, overenkomstig de wet van 27 juni 1921.

Ten jare tweeduizend en vier, de zevenentwintigste januari, besloten de effectieve leden tot wijziging van de statuten, overenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1.

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam ‘De Jeugdige Baanbrekers – vzw’ afgekort ‘JBZ – vzw’.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat, 58-60 en is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Hij kan slechts verplaatst worden door een beslissing van de algemene vergadering, mits de regels in acht genomen worden zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

Artikel 3.

De vereniging stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding, de lichaamsontwikkeling en de sportieve uitbouw van de vrijetijdsbesteding actief te verspreiden en op de meest humanitaire en sociaal democratische wijze te bevorderen.

Zij streeft deze doelstelling na in samenwerking met haar koepel, de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw.

Artikel 4.

De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doeleinden, het verwerven en beheren van roerende en onroe-rende goederen inbegrepen.

Artikel 5.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en kan ten alle tijde zoals wettelijk is bepaald ontbonden worden.

Leden

Artikel 6.

De vereniging bestaat uit effectieve – en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering.
De effectieve leden, dragen door hun bijzondere bevoegdheid of bedrijvigheid rechtstreeks bij tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

Artikel 7.

Het aantal effectieve leden met alle rechten en plichten zoals omschreven in de vzw-wet moet tenminste drie bedragen.
Het aanvaarden van effectieve leden gebeurt door de raad van bestuur.
Het verzoek om toelating van een kandidaat lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.
Een kandidaat-lid moet worden voorgedragen door twee effectieve leden.

Artikel 8.

De jaarlijkse bijdrage van de effectieve leden zal bepaald worden door de raad van bestuur en bedraagt maximum€ 1.250.
De bijdrage voor de toegetreden leden wordt jaarlijks vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 9.

Elk effectief lid kan ten alle tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Effectieve leden die hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen binnen de gestelde termijn krijgen een aanmaning. Geven zij hieraan geen gevolg worden zij ambtshalve uitgesloten.

Artikel 10.

De uitsluiting van een effectief lid kan enkel door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een effectief lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging en kan de teruggave niet eisen van de door hem betaalde sommen.

Artikel 11.

De toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten die door de v.z.w. .worden ingericht. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

De rechten en plichten van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

De uitsluiting van een toegetreden lid gebeurt door de raad van bestuur met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden.

Artikel 12.

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de effectieve leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur dienen in dit register te worden ingeschreven.

Alle effectieve leden kunnen, mits schriftelijke vraag en na afspraak, op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

De Raad Van Bestuur

Artikel 13.

De vereniging word bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie personen.
Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal dat effectief lid is van de vereniging.

Artikel 14.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar.
Jaarlijks is minstens één derde van de bestuurders uittredend.
De uittredende bestuursleden zijn herverkiesbaar en ten alle tijde afzetbaar door de algemene vergadering.

Artikel 15.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

Artikel 16.

Het mandaat van de bestuurders eindigt door einde mandaat, afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

Een bestuurder die ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur.

Bij ontslag, schorsing of overlijden zal de eerstvolgende algemene vergadering in zijn vervanging voorzien. Intussentijd kan de raad van bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt.

Artikel 17.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om iedere akte van bestuur of van beschikking te doen die de vereniging of de verwezenlijking van haar doel aanbelangt.

De raad van bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan, giften en subsidies aanvaarden, roerende en onroerende goederen verwerven, personeel aanwerven, teneinde het maatschappelijk doel te kunnen realiseren.

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt als college de vzw in en buiten rechte.

De raad van bestuur kan haar machten aan één of meer personen delegeren.

De raad van bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De meerderheid van stemmen wordt berekend op de geldig uitgebrachte stemmen; de onthoudingen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 18.

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Artikel 19.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of bij afwezigheid van de voorzitter door het oudste lid in leeftijd van de raad van bestuur.

Artikel 20.

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en bewaard worden in een daartoe bestemd register. Deze kunnen door de leden geraadpleegd worden mits het richten van een schriftelijk verzoek aan de voorzitter.

De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Bij ontstentenis van deze kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Artikel 21.

De maatschappelijke handtekening zal bij voorkeur worden overgedragen aan de voorzitter en/of de penningmeester van de vereniging of bij beslissing van de raad van bestuur aan een ander gedelegeerd persoon.

Artikel 22.

De raad van bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.

Artikel 23.

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid voor een periode van één jaar. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vzw te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 • op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur, door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur.
 • door afzetting door de raad van bestuur.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Algemene Vergadering

Artikel 24.

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter of bij afwezigheid van de voorzitter door het oudste lid in leeftijd van de raad van bestuur. Elk effectief lid kan zich schriftelijk laten vertegen-woordigen, via volmacht, door één ander werkend effectief lid, uitsluitend voor de punten vermeld op de agenda.

De algemene vergadering beslist over:

 • de wijziging van de statuten,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de benoeming en uitsluiting van een effectief lid,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 25.

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Artikel 26.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

Artikel 27.

De algemene vergadering dient eveneens te worden bijeengeroepen wanneer tenminste een vijfde van de effectieve leden een verzoek richt aan de raad van bestuur.

Artikel 28.

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders.

Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, per e-mail of per aangetekend schrijven tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

Artikel 29.

De uitnodiging vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de agenda.

Elk voorstel, ondertekend door tenminste een twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda vermeld.

Na de kenbaarmaking van de dagorde kunnen punten toegevoegd worden mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden.

Artikel 30.

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden behoudens in de gevallen waar de wet een bijzondere meerderheid en/of een aanwezigheidsquorum voorschrijft. De meerderheid van stemmen wordt berekend op de geldig uitgebrachte stemmen; de onthoudingen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 31.

De notulen en beslissingen van de algemene vergadering worden door de voorzitter en door de secretaris ondertekend of door hun plaatsvervangers en bewaard in een bijzonder register ten zetel van de vereniging, waar alle leden, zonder verplaatsing van de stukken, er kennis kunnen van nemen mits voorafgaande schriftelijke vraag en afspraak.

Onder dezelfde voorwaarde wordt, met schriftelijke toelating van de voorzitter van de vereniging of van de bestuurder die hem vervangt, inzage gegeven aan derden die daar belang bij kunnen hebben.

Statutenwijziging

Artikel 32.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en wanneer tenminste 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarop een geldig besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 33.

De uitsluiting van een effectief lid vereist een meerderheid van 2/3 der stemmen. Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Rekeningen En Begrotingen

Artikel 34.

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

De rekeningen worden nagezien door twee commissarissen. Deze worden benoemd door de algemene vergadering.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Ontbinding En Vereffening

Artikel 35.

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva worden overgedragen aan de overkoepelende federatie of vereniging met gelijklopende doelstelling.

Evenwel, mocht de vereniging om een willekeurige reden haar rechtspersoonlijkheid verliezen, dan zal zij verder onder de leden blijven bestaan als een vereniging van gemeen recht.

Slotbepalingen

Artikel 37.

Het geen niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten wordt voorzien wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Titel - Benoemingen

Artikel 38.

Werden tot leden van de raad van bestuur benoemd:

 • Van Calster, Kurt Jos Francis, geboren te Leuven op 21/09/1973, wonende te 1930 Zaventem, Belg
 • Bosmans, Jean Baptiste, geboren te Antwerpen op 13/12/1937, wonende te 1930 Zaventem, Belg
 • Ketelaer, Henri Léon, geboren te Zaventem op 05/05/1937, wonende te 1930 Zaventem, Belg
 • Baeyens, Ingrid Antonia Florence, geboren te Vilvoorde op 18/11/1965, wonende te 1930 Zaventem, Belg
 • Berckmans, Ludo Louis Albert, geboren te Bosvoorde op 12/08/1959, wonende te 1930 Zaventem, Belg
 • Van Roey, Gerald Luc Gaston, geboren te Leuven op 26/06/1977, wonende te 1930 Zaventem, Belg
 • Verlinden, Marissa Claire Roger, geboren te Vilvoorde op 10/04/1984, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Belg
 • Jacobs, Anne Elise Renée, geboren te Vilvoorde op 07/11/1965, wonende te 1930 Zaventem, Belg
 • Deridder, Kathleen, geboren te Ukkel op 18/05/1984, wonende te 1831 Diegem, Belg

Zaventem, 27 januari 2004.

Voorzitter, Secretaris,

Kurt Van Calster Jean Bosmans